Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Metoden Aktive Sammen ble utviklet gjennom det 3 årige prosjektet "Aktive seniornettverk" i Vennesla kommune i samarbeid med Nasjonal kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelse(NKBUF). Senter for omsorgsforskning hadde ansvar for følgeforsningen. Deres rapport som er skrevet av Per Gunnar Disch kan lastes ned her: Rapporten Med hverandre-for hverandre_Evaluering Aktive seniornettverk.pdf

Norges Frivilligsentraler skal nå jobbe sammen med Nasjonal Kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelse (NKBUF) og Vennesla frivilligsentral . Vi skal sammen videreutvikle metoden med den erfaring de nå har gjort i arbeid med barn, ungdom og familie, mentalhelse og rus, og i samarbeid med Vennesla kommune sin flyktnings- tjeneste. Vi vil også jobbe for å få igangsatt prosjekter hvor arbeidsmetoden prøves ut, slik at vi får bredere erfaring også fra andre kommuner og frivilligsentraler. 

Vi er svært fornøyd med samarbeidet med Nasjonal kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelse(NKBUF), og ser frem til å jobbe sammen med professor Jorunn Midtsundstad

Det vi i dag kan si er: Arbeidsmetoden har mobilisert stor aktivitet i Vennesla Kommune. I arbeidet med "Leve hele livet" ser vi arbeidsmetoden som nyttig, for å mobilisere seniorer som ressurser og for å opprettholde aktivitet for målgruppen. 

En annen viktig erfaring er nytten av kontaktpersoner i kommunen og for lag og foreninger som har vær avgjørende for samhandling i praksis. 

Videre erfaring og funn i arbeidet vil bli delt på nettsiden fortløpende  i 2021. 


Flere aktiviteter

Kompis

I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse i Agder og Aktiv ung vil vi gjennomføre en pilot i Agder med tre frivilligsentraler. Lindesnes, Marnardal og Hægeland og Øvrebø frivilligsentral og helselagene i kommunen vil delta.

Lyttevenn

Reformen ‹‹Leve hele Livet›› har fokus på seniorene som ressurs. Lyttevenn er en aktivitet hvor seniorer står sentralt med deres deltakelse. Aktivitet koordineres av frivilligsentralene i samarbeid med kommuner og eldrerådet (lokalt og fylke). Seniorer er en ressurs ved å komme til skolene og lytte til elever når de leser. Foto: Sondre Steen Holvik

Skoler

Flere frivilligsentraler har i dag samarbeid med ungdomsskoler og videregående skoler. Hvor de bidrar med tilrettelegging for frivillig arbeid/aktivitet for elever fra helsefag og faget "Innsats for andre". Sammen med Livsglede for eldre og Nasjonalforeningen for folkehelse ønsker vi å bidra med verktøy og kompetanse for frivilligsentralene som møteplass for skole elever, frivillige organisasjoner og seniorer.

Spis med meg

Visste du at så mange som 1 av 4 eldre som bor hjemme hos seg selv kan lide av feil- og/eller underernæring? Dette kan ha stor negativ effekt på den enkeltes livskvalitet i og med at man blir mer utsatt for sykdom og plager når man ikke får i seg den næringen man trenger. Dette hadde vi lyst å gjøre noe med.

Støtteapparat

Nasjonalt støtteapparat sitt fire tverrgående tema for veiledning og støtte er planarbeid, medvirkning, frivillighet og implementering. Hensikten med temaene er å styrke regionalt støtteapparatet som bistå kommunene med å realisere reformen. Veilederen med tema frivillighet er utarbeidet av Nasjonalt støtteapparat i samarbeid med Frivillighet Norge, Verdighetsenteret, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norges Frivilligsentraler.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler