Skoler

Flere frivilligsentraler har i dag samarbeid med ungdomsskoler og videregående skoler. Hvor de bidrar med tilrettelegging for frivillig arbeid/aktivitet for elever fra helsefag og faget "Innsats for andre". Sammen med Livsglede for eldre og Nasjonalforeningen for folkehelse ønsker vi å bidra med verktøy og kompetanse for frivilligsentralene som møteplass for skole elever, frivillige organisasjoner og seniorer.

Frivilligsentraler 

Frivilligsentraler er organisert forskjellig i de ulike kommunene. Det vi i dag ser at flere frivilligsentraler bidrar med inn mot skolene er:

1. Informasjon om tema frivillighet i undervisningen i samarbeid med lærer. Har en koordinator rolle, for å invitere inn frivillige, lag og foreninger og kommune kontakter som kan fortelle om sitt arbeid. 

2. Frivilligsentraler bidrar med å legge til rette for at elever kan bidra med frivillig arbeid i kommunene og ut i lag og foreninger. Ivaretar taushetsplikt og ev. vandelsattest. 

3. Frivilligsentralene fungerer som møteplass for deling av erfaring og kompetanse. Med for eksempel opplæring av elever  i arbeid med mennesker med demens. 

4. Frivilligsentralen fungerer som møteplass mellom elever, lærere og seniorer. 

5. Frivilligsentraler sin digitale løsning kan bidra til informasjon om samarbeid med skole og registrering av elever som skal i praksis.

Vi er utrolig takknemlig for samarbeid med skolene, og det er svært gledelig å se den store interessen blant elevene, for å være sammen med seniorene i kommunene i faget "Innsats for andre".

Pilotprosjekt

Sammen med Livsglede for eldre og skolene skal vi nå gjennomføre tre piloter i Norge. Frivilligsentralen kan da bidra til at hjemmeboende seniorer kan møte elever fra barneskolen i lokaler Frivilligsentralene legger til rette for. Aktivitet kan f.eks være pusling, sang, spill osv. 

Les mer om Generasjonsmøter her:

Se hva våre samarbeidspartnere i dag har av verktøy 

Nasjonalforeningen for folkehelse

Livsglede Pedagogikk

Frivillighet Norge har også verktøy som er nyttig i skole arbeid hvor målet er å lære om frivilligheten.

Flere aktiviteter

Arbeidsmetode ‹‹Aktive sammen››

Metoden er utviklet for å gi frivilligsentraler, kommuner og frivillige organisasjoner et arbeidsverktøy, hvor frivillige kan bidra aktivt til å gi støtte til å opprettholde sosiale nettverk. Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse. Den er utviklet for å sammen kunne gi best mulig tilbud for innbyggerne i arbeidet ved forebygging av ensomhet blant hjemmeboende seniorer, samtidig som de skulle på overføringsverdi til andre målgrupper og kommuner.

Kompis

I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse i Agder og Aktiv ung vil vi gjennomføre en pilot i Agder med tre frivilligsentraler. Lindesnes, Marnardal og Hægeland og Øvrebø frivilligsentral og helselagene i kommunen vil delta.

Lyttevenn

Reformen ‹‹Leve hele Livet›› har fokus på seniorene som ressurs. Lyttevenn er en aktivitet hvor seniorer står sentralt med deres deltakelse. Aktivitet koordineres av frivilligsentralene i samarbeid med kommuner og eldrerådet (lokalt og fylke). Seniorer er en ressurs ved å komme til skolene og lytte til elever når de leser. Foto: Sondre Steen Holvik

Spis med meg

Visste du at så mange som 1 av 4 eldre som bor hjemme hos seg selv kan lide av feil- og/eller underernæring? Dette kan ha stor negativ effekt på den enkeltes livskvalitet i og med at man blir mer utsatt for sykdom og plager når man ikke får i seg den næringen man trenger. Dette hadde vi lyst å gjøre noe med.

Støtteapparat

Nasjonalt støtteapparat sitt fire tverrgående tema for veiledning og støtte er planarbeid, medvirkning, frivillighet og implementering. Hensikten med temaene er å styrke regionalt støtteapparatet som bistå kommunene med å realisere reformen. Veilederen med tema frivillighet er utarbeidet av Nasjonalt støtteapparat i samarbeid med Frivillighet Norge, Verdighetsenteret, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norges Frivilligsentraler.

Kontakt

Norges Frivilligsentraler
Markensgaten 35 (2. etasje)
4612 Kristiansand

2018 © Norges Frivilligsentraler